KECICIRAN PELAJAR PDF

The convenience and savings can pay off in surprising ways. International consumers sometimes order drugs on the web from online. Isu Keciciran. Pelajar Ke Sekolah-Ghayathiri – Aisya – Erinny. Pelajar tidak berminat untuk belajar Pengaruh perkara- Sebab perkara di luar sekolah yang lebih. Beliau berkata, purata nasional bagi pelajar cicir peringkat sekolah menengah pada tahun lalu mencatatkan kadar peratus dengan Kelantan berada di.

Author: Kigalmaran Meztir
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 24 March 2012
Pages: 67
PDF File Size: 15.74 Mb
ePub File Size: 16.57 Mb
ISBN: 303-8-42728-330-5
Downloads: 91258
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztijin

Skip to main content. Log In Sign Up. Kemiskinan dan Keciciran Dalam Pendidikan 5 Oleh: Zakiyah Jamaluddin, Universiti Putra Malaysia 2. Suraiya Ishak Universiti Kebangsaan Malaysia 3. Kanak —Kanak Jalanan Sabah 43 Oleh: Abdul Samat Musa dan Dr. Novel Lyndon Universiti Kebangsaan Malaysia 6. Dalam masyarakat moden, kemiskinan biasanya disamakan kecicira masalah kekurangan wang.

Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan, kajian lapangan ini telah mengupas kaitan antara kemiskinan dengan pendidikan. Didapati bahawa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah keciciran anak-anak dalam pendidikan.

Kajian yang dilakukan ini menggunakan kaedah temubual dalam mendapatkan maklumat. Kajian lapangan telah dilakukan bersama empat buah keluarga di daerah Kubang Pasu, Kedah. Dalam memberi bantuan kepada keluarga yang dipilih, maka peranan pekerja sosial ditekankan kepada pelajar-pelajar jurusan kerja sosial iaitu antaranya sebagai pendidik educatorpenghubung broker dan pemudah cara facilitator.

Manakala Booth dalam Holman, menyatakan miskin boleh dihuraikan sebagai seseorang yang hidup dalam keadaan yang susah untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup yang mencukupi. Rowntree dalam Holman, pula menjelaskan bahawa kemiskinan sebagai ketidakcukupan memenuhi keperluan asas di peringkat secukup hidup untuk mempertahankan kecekapan fizikal. Sementara Syed Husin Ali menyatakan kemiskinan bererti satu keadaan kekurangan yang merangkumi kekurangan daripada mendapatkan beberapa keperluan hidup iaitu keperluan asasi makanan, tempat tinggal dan pakaian serta keperluan sosial seperti pendidikan, perubatan, bekalan api dan air serta kenderaan.

Beliau juga menjelaskan bahawa golongan miskin ialah mereka yang tidak mampu atau tidak berkebolehan mendapatkan seluruh keperluan tersebut. Manakala golongan miskin kronik ialah golongan yang tidak mampu untuk mendapatkan keperluan asasi.

Bank Dunia pula menganggap kemiskinan sebagai peminggiran dari kesempurnaan hidup World Bank, Ia merupakan peminggiran material yang berkait rapat dengan kekurangan pendapatan dan kekurangan penggunaan low consumption di mana kedua-dua faktor ini selari dengan kekurangan zat makanan dan keadaan hidup yang daif. Bank Dunia berpendapat bahawa definisi kemiskinan yang lebih tepat dan diterima ramai adalah kemiskinan yang berkait dengan kemiskinan kemanusiaan yang disebabkan oleh tahap kesihatan dan pendidikan yang rendah faktor dan akibat.

Manakala keciciran dalam pendidikan bermaksud seseorang yang tidak dapat meneruskan persekolahan. Fenomena keciciran dalam pendidikan sudah dibincangkan secara serius sejak tahun an lagi sehingga membawa kepada pembentangan Laporan Murad Laporan ini menyimpulkan bahawa anak-anak yang berasal daripada keluarga yang berpendapatan rendah sering tercicir dalam pelajaran kerana ibu bapa tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Taraf kelulusan ibu bapa yang rendah turut mempengaruhi kesedaran mereka mengenai kepentingan pendidikan dalam kalangan anak-anak. Berdasarkan Laporan Murad, antara faktor keciciran dalam pendidikan ialah status sosio ekonomi taraf pekerjaan ibu bapa dan taraf kelulusan ibu bapapendidikan dan pekerjaan, sikap guru terhadap pelajar, sikap terhadap subjek sains dan jarak ke sekolah.

Kemiskinan relatif adalah berasaskan kriteria subjektif seperti merasa diri miskin atau tidak, atau merasakan orang lain mempunyai kekurangan atau ketiadaan keperluan seperti wang, pakaian dan kemudahan asas. Kemiskinan relatif biasanya diukur dengan membandingkan pendapatan dalam masyarakat iaitu membandingkan purata pendapatan dan bahagian pendapatan daripada pendapatan negara kasar KNK di antara berbagai-bagi kumpulan penduduk, seperti purata pendapatan mengikut etnik atau kawasan kediaman bandar dengan luar bandar.

Sementara kemiskinan mutlak pula mengambil kira satu garis tertentu bagi menentukan kemiskinan seseorang dan ia seringkali berasaskan jumlah pendapatan. Kemiskinan struktural pula menekankan kekurangan peluang bagi orang miskin, misalnya kekurangan peluang pekerjaan.

  C J SANSOM REVELATION PDF

Keciciran Pelajar OA Menurun

Manakala kemiskinan normatif merujuk kepada beberapa kumpulan yang dianggap sebagai miskin, contohnya golongan penganggur, warga tua, pesakit mental, Orang Kurang Upaya OKU dan pendatang tanpa izin. Terdapat beberapa meciciran dalam kemiskinan iaitu dimensi ekonomi, sosio budaya, pendidikan, kesihatan, temporal, reruang, gender dan alam sekitar Chamhuri Siwar, Dimensi ekonomi merujuk kepada keadaan kekurangan daripada paras keperluan asas tertentu seperti kurang pendapatan, matawang mahupun modal.

Dimensi sosio budaya merujuk kepada budaya kemiskinan dan memerlukan perubahan kepada sikap positif. Seringkali konsep lingkaran kemiskinan vicious cycle dirujuk bagi melihat kemiskinan dalam dimensi pendidikan. Dimensi kesihatan menekankan kepada kurang pengambilan protein, kebuluran, kerencatan akal jeciciran fizikal.

Bagi kemiskinan temporal ia berlaku secara bermusim, misalnya pengangguran dan kemelesetan ekonomi.

Dimensi reruang memfokuskan kepada kemiskinan yang berlaku di desa dan bandar. Sementara dimensi gender melihat kemiskinan dalam konteks wanita atau ibu tunggal. Dimensi alam sekitar memberi perhatian kepada persekitaran ekologi yang rapuh, degradasi alam sekitar dan pencemaran.

PGK merujuk kepada suatu jumlah pendapatan minimum untuk membolehkan isi rumah secara purata menikmati makanan berzat yang mencukupi bagi menjalankan aktiviti harian dan membuat perbelanjaan lain untuk mengekalkan suatu tingkat hidup yang selesa Rancangan Malaysia Kelapan, ; Ragayah Mat Zin, PGK ditentukan berasaskan pendapatan atau perbelanjaan penggunaan.

Penentuan adalah berasaskan kebajikan purata masyarakat berdasarkan definisi relatif atau ditentukan oleh kepuasan daripada keperluan asas berdasarkan definisi mutlak.

Namun ia bukan konsep kemiskinan yang menyeluruh yang boleh mencerminkan kemiskinan dari semua dimensi. Ini kerana penggunaan PGK sahaja tidak dapat menggambarkan sejauh mana masalah kemiskinan yang dialami oleh isi rumah Ragayah Mat Zin, ; Latar belakang klien Sebanyak empat buah keluarga di daerah Kubang Pasu, Kedah, dipilih sebagai klien dalam kajian ini.

Kajian ini dijalankan sekitar bulan Mac hingga April Data diperolehi melalui kaedah temubual. Dalam konteks kajian ini, para pelajar jurusan kerja sosial telah ditugaskan untuk menemubual dan melakukan intervensi terhadap keempat-empat klien.

Dengan cara ini, pengkaji bersama-sama dengan pelajar jurusan kerja sosial yang memainkan peranan sebagai pelatih pekerja sosial mendapat pendedahan terhadap permasalahan keempat-empat klien ini.

Klien pertama iaitu En Ahmad, berusia 45 tahun, tinggal di sebuah kampung di Changlun.

KECICIRAN PELAJAR ORANG ASLI – KECICIRAN PELAJAR ORANG ASLI Mac – MAMPU

Bekerja sebagai penoreh getah dengan pendapatan sekitar RM sebulan. Namun demikian, pendapatan ini dibahagi dua dengan tuan tanah. Bagi menampung keluarganya yang terdiri dari seorang isteri dengan tiga orang anak, beliau bekerja sampingan memotong rumput dan keviciran upah di antara RM RM15 untuk sekali perkhidmatan. Di samping itu beliau juga membantu jirannya memelihara kambing. En Ahmad dan isteri mempunyai taraf pendidikan sehingga darjah enam sahaja.

Beliau bekerja sebagai buruh kasar di sebuah kilang papan dengan pendapatan sebanyak RM sebulan. En Razie dan isteri berkelulusan SRP. Namun setelah ibu En Razie meninggal dunia, mereka menetap di rumah pusaka arwah ibunya dan memberikan rumah PPRT tersebut kepada sepupunya.

Mereka juga pernah mendapat bantuan daripada JKM sebanyak RM sebulan yang diterima sejak tahun hingga Klien ketiga iaitu En Kadir, tinggal di Kodiang dan mempunyai seorang isteri dan empat orang anak. En Kadir tidak mempunyai pekerjaan tetap dan pernah bekerja sebagai buruh, pelayan kedai makan dan pekerja kilang.

En Kadir disahkan menghidap kanser tulang sejak November Oleh itu, keluarga En Kadir bergantung kepada pendapatan isterinya Pn Azah sebagai penoreh getah. Walau bagaimanapun, pendapatannya tidak menentu dan terpaksa pelxjar dua dengan tuan punya ladang getah.

Untuk menambah pendapatan, Pn Azah mengambil upah menanam padi. Menurut Pn Azah, suaminya pernah terlibat dalam penyalahgunaan bahan.

Oleh yang demikian, masyarakat kampung memandang serong terhadap mereka dan akan menuduh En Kadir mencuri barangan mereka jika ada barangan yang hilang. Menurut ibu Pn Azah pula, pernah beberapa kali menantunya dituduh mencuri terutamanya terhadap barangan yang berada di luar rumah seperti basikal dan mesin getah. Namun pada tahunterdapat kecicigan penduduk yang bermurah hati memberikan rumahnya kepada En Kadir berikutan beliau tidak mempunyai waris.

  ECOPOLIS ARCHITECTURE AND CITIES FOR A CHANGING CLIMATE PDF

Rumah tersebut diberikan selepas beliau meninggal dunia. Oleh kerana ia tidak memberi tapak rumah kepada En Kadir, maka En Kadir bersama beberapa orang penduduk kampung bergotong royong mengubah kedudukan rumah ke tapak baru iaitu di tanah rizab kerajaan yang tidak jauh dari situ. Rumah yang dimiliki ini agak kecil dengan hanya sebuah ruang tamu, sebuah dapur dan sebuah bilik tidur. Rumah ini juga tiada tandas dan mereka menumpang di rumah ibu Pn Azah jika mahu menggunakan tandas.

Berpendidikan setakat darjah dua, beliau tidak bekerja dan hanya bergantung kepada bantuan daripada JKM sebanyak RM sebulan.

Beliau sebelum ini pernah kecicirab di kantin sekolah dan kadangkala mengambil upah menyapu sampah, namun ketiadaan pengangkutan menyebabkan beliau memilih untuk berhenti kerja.

Masyarakat perlu bantu atasi masalah keciciran pelajar

Didapati bahawa kesemua klien lebih mengutamakan untuk memenuhi keperluan seharian berbanding memfokuskan kepada pendidikan anak-anak mereka. Kemiskinan dan persekolahan anak-anak Didapati bahawa kesemua klien memiliki rumah yang agak kecil dengan ruang yang agak sempit. Ini menyebabkan anak-anak terpaksa belajar di ruang tamu. Namun demikian, lelajar tamu itu juga digunakan untuk menjalankan pelbagai aktiviti harian sepanjang hari.

Keadaan di dalam rumah yang panas, atap rumah yang bocor dan sesetengah papan telahpun reput dan dimakan anai-anai, menyebabkan anak- anak klien tidak dapat belajar dengan selesa. Kemiskinan juga menyekat keupayaan mereka untuk membeli, menyimpan dan membaca buku. Ibu bapa tidak dapat menyediakan buku latihan tambahan untuk anak-anak mengulangkaji. Mereka hanya bergantung kepada pemberian buku teks oleh pihak sekolah.

Peralatan sekolah seperti alatulis juga tidak dapat disediakan dengan sempurna. Kebiasaannya juga anak-anak akan menggunakan kemudahan yang terdapat di sekolah seperti perpustakaan dan makmal komputer. Ini berkait rapat dengan faktor bahawa kanak-kanak dalam kalangan isi rumah yang miskin umumnya mempunyai tahap pencapaian yang rendah.

Antara cabaran yang menghalang kanak-kanak daripada isi rumah ini untuk menyertai secara berkesan dalam sistem pendidikan termasuk tahap pendapatan keluarga yang rendah, persekitaran ieciciran rumah yang tidak kondusif kepada pembelajaran dan kekurangan sumber kewangan untuk kecuciran peralatan sekolah. Selain itu, kesukaran dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan oeciciran berkualiti di kawasan pendalaman yang mana terdapat bilangan pelajar yang kecil dan cabaran untuk mengekalkan guru telah mengekang kapasiti kanak-kanak untuk meningkatkan prestasi pendidikan mereka Rancangan Malaysia Kesepuluh, Anak perempuan kedua pula berkelulusan SPM dan bekerja sebagai juruwang di sebuah pusat membeli belah di Changlun.

Manakala anak ketiga, 12 tahun, adalah orang kurang upaya OKU yang mengalami sindrom down. Beliau mula bersekolah pada usia sembilan tahun. Hasil pendidikan yang diterima di PDK, anak bongsunya mula sudah semakin berdikari dan pandai bergaul. Keadaan kemiskinan juga menyukarkan mereka untuk meneruskan pelajaran sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.

Anak keduanya pernah memasuki Tingkatan Enam, namun akibat tidak mendapat biasiswa, beliau berhenti sekolah enam bulan setelah memasuki Tingkatan Enam.

Hasil temubual mendapati bahawa anak keciciarn En Kadir langsung tidak tahu membaca dan mengeja walaupun telah memasuki darjah lima. Begitu juga dengan anak keduanya yang tidak menunjukkan prestasi yang memberangsangkan. Hanya anak ketiga yang diharapkan kerana dilihat agak berpotensi dalam pelajaran.